Наукова школа «Теорія господарсько-політичних змін»

          

Розвиток наукової школи «Теорія господарсько-політичних змін» відбулось у декілька етапів.

Зародження та визначення наукової спрямованості наукової школи відбулось у 1998–2005 рр., коли кафедру очолив д.е.н., професор Ніколенко С. С. У цей період колектив кафедри працював над проблематикою ринкових трансформацій у перехідній економіці України. Основою наукових досліджень стала тема «Ринкова система: її об'єкти, суб'єкти і мотивація діяльності» Науковим здобутком за цей час став захист кандидатських дисертацій. У 2000 р. – Ковальчуком І. М. на тему: «Валютні паритети в сучасному господарському механізмі світової економіки». У 2002 р. – Шкурупій О. В. на тему: «Формування господарського механізму в умовах транзиції» (завантажити автореферат), Кушніром В. В. на тему «Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства» (завантажити автореферат) та Похилюком В. В. на тему: «Державне регулювання економіки та дія вмонтованих стабілізаторів в умовах ринку» (завантажити автореферат). У 2004 р. – Артеменко І. А. на тему: «Трансформація відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки» та Черновою О. В. на тему: «Роль інновацій в сучасних транзитивних процесах в Україні» (завантажити автореферат).

Переглянути перелік наукових робіт у період 1998–2004 рр.

Етап ствердження наукової школи кафедри (2005–2010 рр.) пов’язаний із виконанням колективом кафедри науково-дослідної роботи «Проблеми формування ефективного господарського механізму національної економіки України» (державний реєстраційний номер – 0105U007039). Метою дослідження стала необхідність розробки теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення господарського механізму і ефективності його впровадження у національній економіці України.

У цей період в аспірантурі кафедри навчаються молоді пошукачі: Кириченко Л. М., Краус Н. М., Лозова О. В., Манжура О. В., Пінчук І О., Шаповалов В. О., Шевченко О. М.

Впродовж 2005-2010 рр. кафедрою було організовано та проведено ряд міжнародних науково-практичних конференцій:

У конференціях взяли участь молоді вчені з вищих навчальних закладів багатьох регіонів України, а також із країн СНД. За результатами роботи конференцій розроблено рекомендації учасників, видано збірники матеріалів, які розраховані на науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Впродовж 2005–2010 рр. співробітниками та аспірантами кафедри були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2006 р. – Шевченко О. М. за темою: «Формування ринку цінних паперів в трансформаційній економіці»(завантажити автореферат); Гудзь Т. П. на тему «Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств» (завантажити автореферат); у 2008 р. – Краус Н. М. на тему: «Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія» (завантажити автореферат) та Пінчук І. О. на тему «Господарсько-політичний механізм як інституціональна модель функціонування національної економіки» (завантажити автореферат), Чайка І. П. на тему «Маркетинг консалтингових послуг на підприємствах»; у 2009 р. ­ Манжурою О. В. на тему: «Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань» (завантажити автореферат), Бєловим О. В. на тему: «Формування і оцінка науково-технічного потенціалу зовнішнього середовища підприємств на ринку послуг»; у 2010 р. ­ Простотіною С. В. на тему «Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів» (завантажити автореферат).

Переглянути перелік наукових робіт у період 2005–2010 рр.

Новий етап у розвитку наукової школи кафедри розпочався у 2011 р.

Колектив кафедри розпочав роботу над двома новими науково-дослідними роботами.

Теорія і методологія державного координування інституційних змін у національній економічній системі (державний реєстраційний номер –0111U000625). Метою цього напряму наукової діяльності є дослідження механізму регулювання інституційного середовища у національній економічній системі та розробка пропозицій щодо напрямів інституційний перетворень на державному рівні.

Державні механізми формування і забезпечення національної економічної безпеки в умовах глобалізації (державний реєстраційний номер – 0111U000626). В рамках цього напряму школи науково-дослідна робота кафедри здійснюється з метою виявлення та дослідження загальних закономірностей розвитку державного механізму формування і забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації.

24-25 березня 2011 року кафедрою було організовано ІІІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію: «Інституціональний розвиток сучасних економічних систем: соціальне партнерство та економічна взаємодія». Кількість учасників, які подали свої тези до друку, на момент проведення конференції склала 94 осіб, з яких 31 іноземних осіб із 7-х країн.

4-5 квітня 2012 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі була проведена ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інституційні трансформації економічних систем», організаторами якої виступили: кафедра економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія) та Київський університет управління та підприємництва (КУУП).

Переглянути перелік наукових робіт у період 2011–2012 рр.

На теперішній час основними напрямами діяльності наукової школи є:

Керівництво науковою школою здійснює завідувач кафедри економічної теорії д.е.н., проф. Ніколенко С. С.

В рамках роботи наукової школи «Теорія господарсько-політичних змін» щорічно викладачами кафедри в середньому друкується 15 наукових статей у фахових виданнях. Крім того, здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».

На теперішній час завершують роботу над кандидатським дисертаціями Дзеверіна К. С., Кириченко Л. М., Лозова О. В., Шаповалов В. О. Над докторськими дисертаціями працюють доц. Кушнір Л.Л. та доц. Похилюк В. В.